Vilkår og rejsebetingelser for Texas Tours ApS

Tilmelding
Din tilmelding er bindende for både dig og Texas Tours, når depositum er betalt.

Betaling ved rundrejse
Depositum udgør 40 % af rejsens pris og skal betales senest syv dage efter datoen for ordrebekræftelsen, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Restbeløbet skal betales senest 45 dage før afrejse. Sker det ikke, betragter vi rejsen som afbestilt. For rejser, der bestilles senere end 45 dage før afrejse, skal det fulde beløb betales senest 7 dage efter bestillingen, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen

Betaling ved individuelle rejser
Depositum udgør 40 % af rejsens pris og skal betales senest tre dage efter datoen for ordrebekræftelsen, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Billetter bliver udstedt, når depositum er betalt. Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse/faktura, skal restbeløbet betales senest 45 dage før afrejse. Sker det ikke, betragter vi rejsen som afbestilt. For rejser, der bestilles senere end 45 dage før afrejse, skal det fulde beløb betales senest 7 dage efter bestillingen.

Rejsens pris
Rejseprisen omfatter alle de ydelser, der er nævnt i programmet/ordrebekræftelsen, herunder alle obligatoriske skatter og afgifter. Prisen er baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse, med mindre andet fremgår af fakturaen. Tillæg for eneværelse er nævnt under de enkelte rejser. Prisen dækker ikke: Afbestillingsforsikring, rejseforsikring, drikkevarer og drikkepenge.

Afbestilling
Med mindre andet fremgår af fakturaen, gælder følgende regler: Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejse er det indbetalte depositum/beløb tabt. Afbestilles rejsen senere end 45 dage før afrejsedagen, er hele rejsens pris tabt. Den fulde pris er ligeledes tabt ved udeblivelse eller for sent fremmøde. Afbestillinger skal ske skriftligt. 

Fri afbestilling
Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter inden for et tidsrum af 2 uger før afrejse, kan du afbestille rejsen helt uden omkostninger. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling. Retten til fri afbestilling gælder ikke, hvis den pågældende begivenhed var almindeligt kendt, da rejsen blev bestilt. Afbestiller du, selv om betingelserne for ansvarsfri afbestilling ikke er opfyldt, træder vore almindelige afbestillingsregler i kraft.

Flyrejser
Det er meget vigtigt, at dit navn er stavet fuldstændig korrekt på flybilletter – altså samme navn, som fremgår af passet. Du er selv ansvarlig for at sikre, at vi får det fulde navn opgivet. Normalt skal check-in være afsluttet to timer før flyafgang. For rejser på egen hånd anbefaler vi, at du genbekræfter returrejsen hos flyselskabet inden hjemrejsen. Alle tider angivet i rejseplanen er lokale tider.


Pas, visum og vaccination
Som rejsende har du pligt til selv at sørge for gyldigt pas, eventuelle påkrævede vaccinationer/tests, ESTA-ansøgning (USA) og eventuelt visum - og at give bureauet korrekte oplysninger om eksempelvis navn og statsborgerskab. Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter hjemkomst fra rejsen. Alle oplysninger her på siden gælder kun for personer med dansk pas, og Texas Tours påtager sig intet ansvar for kunder, der uanset hvilken årsag nægtes indrejse til USA.


Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. Forsikringen dækker typisk afbestilling i tilfælde af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald hos rejsedeltageren selv, nærmeste familie eller rejseledsager. Afbestilling skal ske, straks når det dækningsberettigede forhold er opstået – og dokumentation i form af lægeerklæring skal være Texas Tours i hænde senest seks dage efter afbestilling.

Rejseforsikring:
Den offentlige sygesikring gælder ikke i eksempelvis USA, og Texas Tours kræver derfor, at vore gæster som minimum har en rejseforsikring, der dækker sygdom og hjemtransport. Du er selv ansvarlig for at få tegnet den rette rejseforsikring. Vær opmærksom på, at der typisk er særlige regler, hvis du er 70 år eller derover. Reglerne betyder, at du i så fald skal søge om forhåndsgodkendelse til at kunne få en rejseforsikring.
Texas Tours’ ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, Texas Tours benytter under rejsen – herunder Warszawa-konventionen for internationale flytransporter. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave, bl.a. ved ødelagt bagage, så også derfor er en god rejseforsikring vigtig.

Aflysning
Texas Tours forbeholder sig ret til at aflyse en grupperejse, hvis der ikke er det nødvendige antal tilmeldinger. Det vil i givet fald ske senest en måned før afrejsen, og du vil få hele dit indbetalte beløb vedrørende selve rejsen retur, men har ikke krav på yderligere godtgørelse. Vi gennemfører normalt med minimum 10 deltagere, men kan også vælge at gennemføre med færre. Vi forbeholder os desuden ret til at aflyse enhver rejse helt frem til afrejsedagen i tilfælde af forhold, som ligger uden for vores kontrol - eksempelvis oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer i nærheden af rejsemålet.

Ændring af pris
Rejsearrangøren har ifølge lovgivningen under særlige omstændigheder ret til at forhøje prisen som følge af forhold, vi ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd – for eksempel højere flybilletpriser, forhøjede skatter og afgifter og ændrede valutakurser. En eventuel prisforhøjelse vil ikke overstige 10 % af rejsens pris, og den vil blive varslet hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. Hvis prisen alligevel forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet.


Ændring af rejsens forløb
I sjældne tilfælde kan det ske, at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der ydes ikke erstatning for ændret afrejsetid eller forsinket hjemkomst, ud over den kompensation, som flyselskabet eventuelt udbetaler. Der kan også opstå uventede situationer, der gør det nødvendigt at ændre rejseplanen. Hvis en del af den planlagte rute- eller tidsplan må ændres, herunder ændring af indkvartering/hotel/ranch/rejseleder, betragtes det ikke som en mangel ved rejsen, og bureauet kan ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor. Ligeledes yder Texas Tours ikke erstatning, hvis en planlagt aktivitet må aflyses som følge af forhold, vi ikke har kontrol over - eksempelvis en aflyst koncert eller et museum eller en forlystelse, der er lukket.
 

Indkvartering
Vi kan ikke garantere, at alle rejsende får samme værelsesstørrelse/-kvalitet. Af og til vil nogle i en gruppe være heldige og blive tildelt en bedre standard.  I sjældne tilfælde kan vi desuden være nødsaget til at benytte et andet hotel end nævnt i programmet  - Texas Tours er ikke forpligtet til at yde erstatning som følge af uens standard eller ændring.

Reklamation
Reklamation over mangler ved grupperejser skal rettes til hotellet eller rejselederen, så snart manglen konstateres. Er der ingen rejseleder med, skal eventuelle mangler straks påtales over for ranch/hotel. Bliver manglen afhjulpet, kan du ikke kræve afslag i prisen, hvis afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for dig. Kan afhjælpning ikke ske uden store udgifter for Texas Tours, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.
Bliver problemet ikke løst på stedet, skal yderligere reklamation være Texas Tours ApS skriftligt i hænde senest 14 dage efter hjemkomst. Ved uenighed om mangler ved rejsen kan du indbringe sagen for Rejse-Ankenævnet: Skodsborgvej 48 C, 1. sal, 2830 Virum (telefon: 45 46 11 00).  Vi følger altid Rejseankenævnets afgørelser. Eventuelt søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret; værneting for søgsmål er Retten i Aalborg.

Rejsedeltagerens ansvar
Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen og i stand til at deltage i de aktiviteter, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Texas Tours forbeholder sig ret til at afvise rejsedeltagere, som vi vurderer ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for bureauet.
Møder du ikke rettidigt op til en fly- eller busafgang, kan du ikke forvente nogen godtgørelse –  du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om aktuelle afgangstider samt at sørge for, at du og din bagage er på rette sted til rette tid. Undlader du at udnytte de ydelser, som indgår i pakkerejsen, kan  du ikke kræve godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Alle rejsedeltagere skal naturligvis opføre sig hensynsfuldt og rette sig efter chaufførens og rejselederens anvisninger, samt overholde de ordensbestemmelser, der gælder for hoteller, transportmidler m.v.  Du er selv ansvarlig for enhver skade, som du måtte forvolde på bygninger, inventar og transportmidler. Hvis Texas Tours´, rejselederens eller chaufførens anvisninger i væsentligt omfang tilsidesættes, kan rejsedeltageren bortvises, og hjemrejse er for egen regning.
Din deltagelse i rejsens aktiviteter, herunder rideture, er på eget ansvar. 

Lov om pakkerejser
Texas Tours’ rejser er underlagt "Lov om pakkerejser", der medfører en udstrakt forbrugerbeskyttelse. 

Rejsegarantifond
Texas Tours er tilsluttet Rejsegarantifonden med nummeret 1929.

Øvrige rejsebetingelser
Vi forudsætter altid, at vore gæster har sat sig grundigt ind i betingelserne for rejsen – det vil sige de oplysninger, som fremgår af bl.a. faktura, rejseplan, rejseprogram, Texas Tours’ hjemmeside og oplysningerne på bagsiden af fakturaen. Hvis der gælder særlige forhold, skal det fremgå af fakturaen, ellers gælder Texas Tours’ almindelige bestemmelser.

Angående forhold, der ikke er nævnt i Texas Tours’ rejsebetingelser, henholder vi os til Danmarks Rejsebureau Forenings almindelige betingelser for pakkerejser af 25.8.94. De kan hentes her: http://www.drf-dk.dk/Forbrugere/Almindelige_betingelser.aspx.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl og åbenbare forglemmelser i trykt og elektronisk materiale, herunder brochurer og internetsider.
  
  
Eksterne links
Texas Tours påtager sig intet ansvar for indholdet på de web-steder, vi har links til.

Print siden
Ultimate Web A/S